top of page

נזירות מדבר ירושלים

המדבר היה מאז ומעולם מקום מפלט לאנשים שברחו מהחברה בארץ הנושבת. מאבק הקיום היומיומי בתנאי המדבר הקשים והשקט, השלווה והרוחניות שמשרה המדבר על הנמצאים בו, הפכו אותו למוקד משיכה לסגפנים משחר ההיסטוריה. לאחר עליית הנצרות, כשהתפתחה תנועת הנזירות הנוצרית, הפך צפון מדבר יהודה לאחד ממוקדי הנזירות החשובים ביותר בעולם. בשיאה של התקופה הביזנטית היו מנזרים רבים כל כך במדבר יהודה, שנאמר שהמדבר כבר אינו מדבר, הוא הפך לעיר.

בסיורנו נבקר בארבעה מהמנזרים החשובים ביותר של נזירות מדבר יהודה. נספר את סיפורה של הנזירות המרתקת שצמחה שם, את קורות דמויות המופת ומנהיגי נזירות זאת, ונתחקה אחרי אורחות חייהם של הנזירים בעבר ובהווה.

מסלול

עין פרת, מנזר אבתימיוס, דיר חג'לא / מנזר גרסימוס, סנט ג'ורג / מנזר חוזיבה

bottom of page