top of page

אל ארץ הגבעונים

התנ"ך מספר שכשנכנסו בני ישראל לארץ, כרתו ברית עם הגבעונים, עם שישב כבר בארץ כנען. בקרב להצלת הגבעונים מחמת זעמם של חמשת מלכי האמורי ציווה יהושע על השמש לעמוד דום. לאחר התבססות שבטי ישראל בארץ כנען, נותרו הגבעונים לשבת בעריהם.

מרחב ערי הגבעונים נגיש ברובו למטייל הישראלי, וטומן בחובו לא רק תילים מקראיים והיסטוריה מקראית, אלא גם טבע בתולי, נוף מרהיב ועולם אנושי-תרבותי מרתק. אנו נטייל במרחב מרתק זה, בעקבות הגבעונים ובעקבות האתרים וההאירועים שהתרחשו בו, והטביעו את חותמם על תולדות עם ישראל וארץ ישראל.

מסלול

נבי סמואל, מסלול מנטף לעין כפירה, אבו גוש – כנסיית גבירתנו של ארון הברית, הכנסייה הצלבנית וסיור בכפר

bottom of page