top of page

אתיופיה – ציון השנייה

בהרצאה זאת נכיר את ציון שבאפריקה: נספר כיצד התנצרה אתיופיה ועל ההשפעות היהודיות שהטביעו חותם עמוק על הנצרות האתיופית, זכר לחיים יהודיים עתיקים. נספר על הנצרות האתיופית המבוססת, יותר מכל זרם נוצרי עתיק אחר, על המקרא. וכמובן, נענה על השאלה- איך הגיע ארון הברית לאתיופיה? נספר גם את סיפורם של יהודי אתיופיה, החל מימי קיום ממלכתם ומלחמותיהם בגויים סביב. נספר כיצד שמרו על זהות יהודית למרות גזירות ונסיונות ניצור של השלטונות, על חלומם העתיק לעלות לציון ועל ניסיונות שצלחו וניסיונות שלא צלחו.

bottom of page