top of page

החשמונאים: עלייתה ונפילתה של שושלת מלכות ביהודה

בטיול זה נטייל בעקבות שושלת בית חשמונאי, מימי פרוץ מרד המכבים במודיעין, דרך חיי הפאר של השושלת בירושלים וביריחו ועד לחיסולה הסופי על ידי הורדוס. נתחיל את הסיור באתר קברות המכבים, ונתחקה אחר מיקומה של מודיעין הקדומה, כפר מולדתם של המכבים. נמשיך לנבי סמואל, אתר מפתח בקרבות המרד, ונספר מה היה סוד הצלחתם של המכבים, שלחמו מעטים מול רבים וניצחו. נמשיך לארמונות החשמונאים בפאתי יריחו, אתר מדהים שנפתח מחדש לקהל הישראלי רק בשנים האחרונות, נראה את שרידי חיי הפאר של מלכי בית חשמונאי, ונדבר על שלהי ימי השושלת, על כיבוש הארץ על ידי הרומאים ועל עלייתו של בית הורדוס. נראה שהמציאות צבעונית יותר מכל אופרת סבון. בימים ההם בזמן ובמקום הזה.

מסלול

קברות המכבים, גבעת תיתורה, נבי סמואל, ארמונות החשמונאים

bottom of page